Right of withdrawal and return | LocalPharma
Ondersteuning van de lokale handelaar Aantrekkelijke prijzen Advies en follow-up van uw apotheker

Herroepingsrecht


Als consument heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de overeenkomst te herroepen. In de praktijk betekent dit dat u vanaf de dag van levering van het Product beschikt over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om af te zien van uw aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen (artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht). Gedurende deze termijn van 14 dagen dient de Klant die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht LOCALPHARMA daarvan in kennis te stellen door toezending van het volgende volledig ingevulde formulier, per post aan het adres Rue d'Houdeng 224 7070 Le Roeulx of per e-mail aan het adres info@localpharma.be


De Producten moeten door de Klant worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin ze werden geleverd, zodat ze opnieuw kunnen worden verkocht (onbeschadigde originele verpakking), samen met alle gebruiksaanwijzingen en documentatie, naar het adres


LocalPharma NV

Rue d'Houdeng 224

 7070 Le Roeulx. 


Vanaf het kenbaar gemaakte voornemen de bestelling te retourneren, heeft de Cliënt een termijn van maximaal veertien (14) kalenderdagen om de producten aan LOCALPHARMA te retourneren. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen of indien het bewijs van teruggave niet wordt geleverd, verliest de Klant zijn herroepingsrecht. De Klant zal de rechtstreekse kosten dragen die voortvloeien uit de terugzending van de Producten. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig de artikelen VI.47 e.v. van het Wetboek van economisch recht zal LOCALPHARMA alle ontvangen betalingen van de Klant, met inbegrip van eventuele leveringskosten, onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen nadat de consument in kennis is gesteld van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen, terugbetalen. LOCALPHARMA is echter niet gehouden tot vergoeding van meerkosten indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een andere wijze van levering dan de door LOCALPHARMA voorgestelde goedkopere standaard wijze van levering. De Klant is alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van goederen die het gevolg is van een andere behandeling van de Producten dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze Producten vast te stellen.


Let op! Het herroepingsrecht is van toepassing op geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vóór de levering van dit soort producten. Overeenkomstig artikel VI.53, 4° en 5° van het Wetboek van economisch recht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor: de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen; de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die na de levering door de consument zijn ontzegeld. Met andere woorden, wanneer de Klant geneesmiddelen en/of medische hulpmiddelen in ontvangst neemt, kan hij zijn herroepingsrecht niet uitoefenen indien deze snel achteruit dreigen te gaan.